HemHej och välkommen till Brf Råsunda Borgen!


Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen, trivselregler samt senaste nytt. Kika in här med jämna

mellanrum så håller du dig uppdaterad om vad som händer i huset.


  ____________________________________________________________________________________________________________

Senaste nytt!Kallelse till föreningsstämma för Brf Råsunda Borgen 2019

När: Onsdagen den 15 maj 2019, kl 19.00 - 21.00

Var: Hos Elisabeth Dobos, Tottvägen 3, 1 tr

Styrelsen för Brf Råsunda Borgen inbjuder till årlig föreningsstämma för alla föreningens medlemmar. Nedan är stämmans dagordning, enligt föreningens stadgar. Ytterligare punkter eller förslag från medlemmar, ska lämnas till styrelsen, via mail till styrelsen@brfrasundaborgen.se eller skriftligen till Madeleine Björk, Tottv 5A, 1 tr, senast 2019-05-06.

Flera i styrelsen ska sluta, så föreningen är i stort behov av nya styrelsemedlemmar.

Anmäl gärna intresse till valberedningen, Sandra och Anders Back, Tottv 3, 1 tr.

Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2018, finns tillgängliga att läsa på föreningens hemsida,under fliken "Info för medlemmar", två veckor innan årsstämman.


Dagordning för Brf Råsunda Borgens föreningsstämma

1. Öppnade

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman har blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Genomgång av föreningens årsredovisning

9. Genomgång av revisionsberättelsen

10.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11.Beslut om resultatdisposition

12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13.Beslut om arvode för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14.Val av styrelseledamöter och suppleanter

15.Val av valberedning

16.Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende 17.Uppdatering av föreningens stadgar

18.Mötet avlutasPublicerat Måndag 16:e oktober

Nu finns vi på Facebook!


Styrelsen har upprättat en sida för vår bostadsrättsförening på Facebook. Den är ett komplement till redan existerande kommunikationskanaler till Styrelsen, dvs. hemsidan och mailen. Tveka inte att höra av er till oss!

Länk till sidan på Facebook:

https://www.facebook.com/Brf-R%C3%A5sunda-Borgen-1914244695496551/


Städdag, våren 2019


Den 15 maj är det dags för vårens städdag, då vi gemensammt gör snyggt i våra trapphus 

och omkring huset. Som vanligt kommer lunch serveras. Klockan 10:00 samlas vi på framsidan av huset, ta gärna på dig oömma kläder. Meddela styrelsen på styrelsen@brfrasundaborgen.se om du inte kan närvara.
Årsredovisning 2018


Länk till årsredovisningen finns under fliken "Info för medlemmar".Copyright © All Rights Reserved Brf Råsunda Borgen 2013